Paretovo rozdělení pravděbodobnosti

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số α= (α > 0)
Nhập tham số Xm= (Xm > 0)
Nhập tham số x1= (Xm≤x1≤x2<∞)
Nhập tham số x2= (x1≤x2≤∞)

Công thức

Characteristics of the distribution (EN)
Giá trị kỳ vọng E(X)=
Phương sai D(X)=
Độ xiên γ1=
Độ nhọn γ2=
Hàm phân phối tích lũy.Hàm khối xác suất.

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Polski Nederlands Italien Magyar 中文 Suomi العربية Türkçe 日本語     


Liên hệ © 2013 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu