Máy tính trực tuyến

Đại số tuyến tính

Operation with matrices in R (determinant, track, inverse, adjoint, transpose) (EN) Operation with complex matrices (determinant, track, inverse, adjoint, transpose) (EN)
Basic matrix operations (addition, subtraction, multiplication, division) (EN)
Giải pháp hệ thống phương trình tuyến tính với số thực ClinEqu - Solution of system of a linear equations with complex numbers (EN)
Phương trình bậc hai

Toán học tổ hợp

Tính toán của giai thừa (0≤N≤40000) Calculation of Binomial Coefficient (EN) (0≤N≤590)
Catalan number (EN) (0≤N≤299)

Phân phối xác suất

Continuous (EN) Discrete (EN)
Phân phối đều liên tục Phân phối nhị thức (1≤N≤269)
Phân phối chuẩn Negative binomial distribution (EN) (1≤r≤200)
Phân phối mũ Phân phối Poisson
Erlang distribution (EN) Geometric distribution (EN)
Weibull distribution (EN) Hypergeometric distribution (EN)
Rayleigh distribution (EN)
Cauchy distribution (EN)
Pareto distribution (EN)
Log-normal distribution (EN)

Other (EN)

Queueing theory (EN) Regular Markov linear ordered set (EN)
Gamma function (EN)
Česky English Русский Espanol      Valid CSS!


Liên hệ © 2007-2013 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu