Erlang distribution (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số k= (k ∈ N)
Nhập tham số λ= (λ > 0)
Nhập tham số x1= (0≤x1≤x2<∞)
Nhập tham số x2= (x1≤x2≤∞)

Công thức

Characteristics of the distribution (EN)
Giá trị kỳ vọng E(X)=
Phương sai D(X)=
Độ xiên γ1=
Độ nhọn γ2=
Hàm phân phối tích lũy.Hàm khối xác suất.

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語 Български српски језик עברית‬ فارسی‬ Slovenščina Dansk Eesti Català Lietuvių Κανονική κατανομή Українська     


Liên hệ © 2013 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu