Phân phối đều liên tục

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số a= (a<b)
Nhập tham số b= (b>a)
Nhập tham số x1= (a≤x1≤x2≤b)
Nhập tham số x2= (a≤x1≤x2≤b)

Công thức

Characteristics of the distribution (EN)
Giá trị kỳ vọng E(X)=
Phương sai D(X)=
Độ xiên γ1=
Độ nhọn γ2=
Hàm phân phối tích lũy.Hàm khối xác suất.

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi 日本語     


Liên hệ © 2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu