Negative binomial distribution (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số r= (1≤r≤200)
Nhập tham số p= (0<p<1)

Công thức

Hàm khối xác suất.

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語 Български српски језик עברית‬ فارسی‬ Slovenščina Dansk Eesti Català Lietuvių Κανονική κατανομή Українська     


Liên hệ © 2010-2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu