Phân phối chuẩn

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số µ= (µ ∈ R)
Nhập tham số σ2= 2 > 0)
Nhập tham số x1= (-∞ ≤ x1 ≤ x2 < ∞)
Nhập tham số x2= (-∞ ≤ x1 ≤ x2 < ∞)

Công thức

Hàm khối xác suất.The specified data is not correct. (EN)

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語 Български српски језик עברית‬ فارسی‬ Slovenščina Dansk Eesti हिन्दी Català Lietuvių Latviešu Κανονική κατανομή Українська     


Liên hệ © 2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu