Phương trình bậc hai

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!


a=
b=
c=

Công thức


Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語 Български српски језик עברית‬ فارسی‬ Slovenščina Dansk Eesti हिन्दी Català Lietuvių Latviešu Κανονική κατανομή Українська     


Liên hệ © 2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu