Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy
Zařízení distribuční soustavyZákon č. 458/2000 Sb. Zákon č. 222/1994 Sb.Zákon č. 79/1957 Sb.
platnost od 1.1.2001*platnost od 1.1.1995 do 31.12.2000*platnost od 1.1.1962 do 31.12.1994platnost do 31.12.1961
nadzemní vedení nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace7 m7 m10 m
(7 m)**
10 m
pro vodiče s izolací základní2 m
pro závěsná kabelová vedení1 m
nad 35 kV do 110 kV včetně pro vodiče bez izolace12 m12 m15 m
pro vodiče s izolací základní5 m
nad 110 kV do 220 kV včetně15 m15 m20 m
nad 220 kV do 400(380) kV včetně20 m20 m25 m
nad 400 kV30 m30 mnení definováno
závěsného kabelového vedení 110 kV2 m12 mnení definováno
zařízení vlastní telekomunikační sítě1 mnení definovánonení definováno
podzemní vedení silové kabely do 110 kV včetně, kabely řídící a zabezpečovací techniky1 m1 m1 m
silové kabely nad 110 kV3 m3 m
elektrické stanice venkovní elektrické stanice a dále stanice s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m20 m30 m
stožárové a věžové transformační stanice vn/nn s venkovním přívodem 7 m
kompaktní a zděné transformační stanice vn/nn 2 m
vestavěné elektrické stanice1 m
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí (resp. povolením ke stavbě energetického díla viz §30, odst.2 zákona č. 79/1957 Sb.) a zaniká zrušením zařízení. Pro zařízení postavená před účinností zákona č. 79/1957 Sb. (před 1.1.1958) platí ustanovení o ochranných pásmech dle zákona č. 79/1957 Sb, viz §34, odst.2.

* Ochranná pásma stanovená podle dosavadních předpisů a výjimky z ustanovení o ochranných pásmech udělená podle dosavadních předpisů zůstávají zachovány i po učinnosti tohoto zákona.

** v lesních průsecích se šířka ochranného pásma vedení vysokého napětí snižuje na 7 m, viz Vyhláška ministerstva paliv a energetiky č. 153/1961 Sb. o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí (platí pro vedení, na něž bylo vydáno povolení ke stavbě resp. vydáno platné územní rozhodnutí v době od 1.1.1962 do 31.12.1994)

Kontakt
© Autor: Ing. René Vápeník
www.elektro-energetika.cz/mobile/