Calculation of ballast (EN)

注意-而不是小数点的逗号应使用十进制点 !
Parameters of source (EN)
Type of voltage (EN)
Effective value (EN) U= V
Frequency (EN) f= Hz

填写任何两个参数

Parameters of appliance (EN)
電壓 U= V
电流 I= A
电阻 R= Ohm
功率 P= W
Předřadník.Česky English     


連絡人 © 2007-2016 作者: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu