Calculation of ballast (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Parameters of source (EN)
Type of voltage (EN)
Effective value (EN) U= V
Frequency (EN) f= Hz

Điền vào bất kỳ hai tham số

Parameters of appliance (EN)
Điện áp U= V
Dòng điện I= A
Điện trở R= Ohm
Công suất P= W
Předřadník.Česky English     


Liên hệ © 2007-2016 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu