Calculation of ballast (EN)

주의-10 진수 쉼표 대신 해야 사용 하는 10 진수 점!
Parameters of source (EN)
Type of voltage (EN)
Effective value (EN) U= V
Frequency (EN) f= Hz

두 매개 변수를 입력합니다

Parameters of appliance (EN)
전압 U= V
전기 전류 I= A
전기 저항 R= Ohm
일률 P= W
Předřadník.Česky English     


연락처 © 2007-2016 저자: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu