Kompenzace kapacitních proudů v síti vysokého napětí

Teorie

Pro projektanty

Pro potřeby stanovení max. hodnot zemničů u projektovaných zařízení jednotlivé společnosti stanovují příslušnou hodnotu kapacitního proudu sítě. Např. Středočeská energetická a.s. svého času ustanovila hodnotu zbytkového proudu zemního spojení IRes=35 A. Tato hodnota byla stanovena s přihlédnutím k maximálnímu výkonu provozovaných kompenazačních tlumivek (5000 kVar), které jsou schopny kompenzovat kapacitní proud v rozsahu 38 - 380 A. Dle ČSN 33 3070 se má volit takový rozsah sítě, aby tlumivka pracovala v rozmezí 30 - 90% svého regulačního výkonu.Tomu odpovídá max. velikost kapacitního proudu sítě Ic=380 A. 90 % z 380 A představuje maximální možnou hodnotu kapacitního proudu sítě 342 A, kterou lze bezpečně a spolehlivě provozovat dostupnými kompenzačními prostředky. Po zaokrouhlení na celé desítky směrem nahoru dostáváme výsledný kapacitní proud sítě 350 A a tomu odpovídající hodnotu zbytkového proudu zemního spojení.

POZNÁMKA - Celokovové stožáry a sloupy z odstřeďovaného betonu venkovního vedení 22 a 35 kV s izolátory typu A (neprůrazné izolátory) se nemusí chránit, pokud ČSN 33 3301 nepředepisuje jejich uzemnění (drážní křižovatky, úsečníky a umístění svodičů přepětí).

Zemní kapacitní proud IC: 300 A 350 A 400 A 450 A
Zbytkový proud zemního spojení IRes (10 %IC):35 A
Zemní proud IE=r.IRes (r=1):35 A

Maximální hodnoty uzemnění v síti vn (v Ω)*

Maximální hodnoty společného uzemnění vn a nn v DTS vn/nn (v Ω)


UTP=75 V
UTPtyčový nebo hloubkový zemnič
k=1,5
páskový zemnič paprskový
k=2
páskový zemnič obvodový
k=3
dva ekvipotenciální kruhy
k=5
tři ekvipotenciální kruhy
k=7,5
Venkovní vedení v místech jako jsou hřiště, plavecké bazény, kempy, rekreační plochy a podobná místa, kde se mohou shromažďovat lidé s bosýma nohama 75 V3.2 4.2 6.4 10.7 16 2 (2.1)**
Venkovní vedení ve městech, obcích, v místech zastavěných nedaleko měst a obcí1) – místa, kde lze rozumně předpokládat, že lidé jsou obuti 150 V6.4 8.5 12.8 21.4 32.1
Venkovní vedení v místech odlehlých1) 250 V10.7 14.2 21.4 35.7 53.5
* Hodnoty jsou zaokrouhleny směrem dolů na jedno desetinné místo.
** Tato hodnota celkového odporu uzemnění (RB ≤ 2 Ω) se nemusí dodržet tam, kde je v místech pro zřizování uzemnění rezistivita půdy v hloubce 1 m až 3 m větší než 200 Ωm. V tomto případě se stanoví nejvyšší dovolená hodnota celkového odporu uzemnění RB podle vztahu:

1) Odlehlými místy (okolí podpěrných bodů kde se lidé vyskytují zřídka - viz též ČSN EN 50341-3, změna Z2, čl. 6.2.4.2/CZ.1 a ČSN EN 50423-3, národní příloha NA, čl. 6.2.4.2/CZ.1) se rozumí:

  1. místa v nezastavěných prostorách (např. pole) ve vzdálenosti větší než 10 m od okraje komunikací třídy I až III;
  2. místa dále než 50 m od soustředěné občanské a bytové zástavby;
  3. místa dále než 25 m od jednotlivých osamělých budov a továrních objektů mimo soustředěnou zástavbu;
  4. místa dále než 50 m od okraje volných rekreačních a sportovních ploch mimo soustředěnou zástavbu (např. areálu zdraví, jednoduchých hřišť, parkových ploch ap.);
  5. polní a lesní cesty.

    


Kontakt © 2012-2016 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz