Operation with matrices in R (determinant, track, inverse, adjoint, transpose) (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!

Step (EN) 1 - Order of a matrix (EN)

Order of a matrix (EN) A
Order of a matrix (EN)

Xem thêm

Česky English Espanol Polski      Valid CSS!Liên hệ © 2008-2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu