ClinEqu - Solution of system of a linear equations with complex numbers (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Input values (EN)
Řád matice The shape of complex numbers (EN)
Česky English      Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Liên hệ © 2007-2016 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu