Weibull distribution (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số k= (k > 0)
Nhập tham số λ= (λ > 0)
Nhập tham số x1= (0≤x1≤x2<∞)
Nhập tham số x2= (x1≤x2≤∞)

Công thức

Hàm phân phối tích lũy.Hàm khối xác suất.

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Nederlands Italien Magyar 中文 Svenska العربية 한국어 Türkçe 日本語     


Liên hệ © 2013 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu