Phân phối nhị thức

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Nhập tham số N= (1≤N≤269)
Nhập tham số p= (0<p<1)

Công thức

Hàm khối xác suất.

Liên kết ngoài

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi Türkçe Bahasa Indonesia 日本語     


Liên hệ © 2010-2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu